College zet procedure voor verharding van de Roovert stop

op donderdag, 25 mei 2017. Posted in Gemeente

College zet procedure voor verharding van de Roovert stop

Het college heeft alle feiten en omstandigheden op een rij gezet en is tot de conclusie gekomen dat verharding van de Roovert niet haalbaar is. Het college heeft daarom op 23 mei 2017 besloten de ontwerp-omgevingsvergunning en de aanvraag in te trekken. De raad is geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Verharding van de Roovert past niet binnen de gemeentelijke monumentenstatus.

De gemeenteraad heeft besloten de Roovert te verharden en heeft daartoe het college opdracht gegeven. Het college heeft zich de afgelopen periode tot het uiterste ingespannen om dit te realiseren maar verharding van de Roovert past niet binnen de gemeentelijke monumentenstatus. De monumentenstatus wijzigen of eraf halen is niet aan de orde. Dat kan alleen met een advies van de Monumentencommissie en dat advies zal - gezien het recente standpunt van de Monumentencommissie - niet positief zijn. Het college is niet verplicht om het advies van de Monumentencommissie over te nemen, maar dan moeten er wel gegronde redenen zijn om af te wijken. Dat is op dit moment niet het geval.

De provincie doet er alles aan om (gedeeltelijke) verharding te voorkomen

De provincie is één van de tegenstanders van verharding. Intussen heeft de provincie haar standpunt over verharding van zandpaden aangescherpt en bepaald dat geen enkel zandpad in Brabant nog verhard mag worden.

Wethouder Bloemsma:

"Onlangs heb ik gesproken met Johan van den Hout, gedeputeerde Water, Natuur en Milieu van de provincie. Tijdens dat gesprek werd al snel duidelijk dat ook een tussenoplossing - in de vorm van een karrespoor of semi-verharding - niet acceptabel is voor de provincie. Van Hout benadrukte tijdens het gesprek dat de provincie er alles aan zal doen om verharding tegen te houden."

Het college heeft onvoldoende argumenten om alle zienswijzen te weerleggen

Het college kan de meeste - van de negentien - zienswijzen die zijn ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning niet goed gemotiveerd weerleggen. De zienswijzen gaan voornamelijk over nut en noodzaak, cultuurhistorie, natuurwaarden en verkeersveiligheid. Wethouder Bloemsma heeft de indieners laten weten inhoudelijk niet meer op de zienswijzen in te gaan nu de ontwerpomgevingsvergunning en de aanvraag zijn ingetrokken maar dat ze graag bereid is het collegebesluit persoonlijk toe te lichten. Wanneer hier belangstelling voor is, organiseert ze een gesprek.