Inwoners over het algemeen tevreden over ondersteuning via de Wmo

op donderdag, 20 juli 2017. Posted in Gemeente

Inwoners over het algemeen tevreden over ondersteuning via de Wmo

De gemeente Hilvarenbeek heeft een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren om te weten te ko-men hoe inwoners de ondersteuning van de Wmo ervaren. Deze week werden de onderzoeksresultaten bekend. Daaruit blijkt dat het overgrote deel van de inwoners tevreden is over de zorg en ondersteuning die zij kregen via de Wmo.

De belangrijkste resultaten

- 65% van de inwoners vindt dat zij snel geholpen werden, 21% vindt dat (helemaal) niet (in 2015 was dat resp. 60 en 20%)

- 49% is op de hoogte van de mogelijkheid om gebruik te maken van onafhankelijke cliëntonder-steuners (was 42%)

- 78% is (heel) tevreden over het keukentafelgesprek (was 67%)

- 76% geeft aan dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is (was 77%)

- 83% geeft aan dat ze zich door de ondersteuning beter kunnen redden (was 73%)

- Bij 79% leidt de ondersteuning tot een betere kwaliteit van leven (was 71%)

Wethouder Bernd Roks:

‘Ik ben trots op de cijfers want het laat zien dat we inzetten op de gewenste verbeterpunten, en daar ook resultaat op boeken. We hebben bijvoorbeeld het afgelopen jaar extra gecommuni-ceerd over de mogelijkheid om een onafhankelijk cliëntondersteuner in te zetten.

We zien nu dat - in vergelijking met vorig jaar - meer inwoners hiervan op de hoogte zijn. Dit be-tekent overigens nog niet dat heel veel cliënten hier gebruik van maken’.

Huishoudelijke zorg is het meest genoemd verbeterpunt

Wanneer inwoners verbeterpunten noemen, gaat dit meestal over de huishoudelijke zorg. Ze geven aan dat de ingezette hulp door de zorgaanbieder aan de krappe kant is en dat ze méér hulp willen.

Tevens geven enkele inwoners aan dat de communicatie van de zorgaanbieder soms beter kan in ge-val van ziekte en vakantie.

190 inwoners deden mee aan het onderzoek

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo uit te voeren met daarin in elk geval tien verplichte vragen over ervaringen van cliënten met toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de ondersteuning via de Wmo. In Hilvarenbeek is deze standaardvragenlijst uitge-breid met een aantal aanvullende vragen en verstuurd aan 546 inwoners. 190 inwoners stuurden de ingevulde vragenlijst retour. Dat is een respons van 34,8%.

Vervolg

In augustus 2017 volgt een verdiepend kwalitatief onderzoek. De gemeente nodigt hiervoor cliënten - die aangaven bereid te zijn hun antwoorden toe te lichten - uit voor een groepsgesprek. De resultaten van dit verdiepend onderzoek worden betrokken bij de evaluatie van het beleid sociaal domein die in het najaar van 2017 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.