Vragen Gemeenschapslijst inzake de exploitatie Hercules, Diessen

op dinsdag, 08 december 2015. Posted in Politiek

Hilvarenbeek, 4 december 2015

Vragen Gemeenschapslijst inzake de exploitatie Hercules, Diessen

Betreft: schriftelijke vragen fractie Gemeenschapslijst inzake de exploitatie van Sport- & Partycentrum Hercules, conform artikel 44 van het Reglement van Orde.

Geacht College,

De huidige exploitanten van Hercules, de heer en mevrouw Aerts, exploiteren sinds 2002 Sport- & Partycentrum Hercules met veel passie en gedrevenheid. Bij het aangaan van de overeenkomst destijds was het uitgangspunt dat “het kwade met het goede wordt genomen”. De sporthal is een verliesgevend onderdeel binnen de integrale exploitatie van Hercules. De verliezen worden al jaren geheel gecompenseerd uit de positieve activiteiten van het partycentrum. Het exploitatietekort voor het sporthalgedeelte is in de loop der jaren opgelopen naar meer dan € 40.000,-- per jaar.

Om daarin een stukje tegemoet te komen is voor de jaren 2014 en 2015 een korting verleend door de gemeente op de huurprijs door deze te verlagen met € 12.500,--.

In 2008 is in opdracht van de gemeente een onderzoek gedaan naar de knelpunten met betrekking tot het beheer en de exploitatie van de sporthal van Hercules. Hierin kwam duidelijk naar voren dat het structurele tekort op de sporthal zou blijven groeien naarmate de jaren vorderen. Het adviesbureau SemadAdvies geeft in hun analyse van 2008 dan ook al aan dat niet verwacht kan en mag worden dat het exploitatietekort op het sporthalgedeelte gecompenseerd kan blijven worden door positieve resultaten uit het partycentrumgedeelte. Met name door de sociaal-maatschappelijke functie die de sporthal vervult zou volgens het adviesbureau een exploitatiebijdrage door de gemeente op zijn plaats zijn.

Daarnaast is er al jaren onduidelijkheid, ook te lezen in het adviesrapport, over de onderhoudskosten.

De Gemeenschapslijst heeft leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Om een dorp levend te houden, is het belangrijk dat men elkaar kan ontmoeten. Als dat verdwijnt verandert een dorp in een slaapdorp en verdwijnt ook de zo belangrijke saamhorigheid. Hiervoor zijn bepaalde voorzieningen essentieel.

Sport-& Partycentrum Hercules vervult in dat opzicht een onmisbare rol. Zij bieden niet alleen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten maar faciliteren ook de ruimte voor het bewegingsonderwijs van de basisschool en voor vele verenigingen. Voor kleinere dorpen is het verenigingsleven cruciaal voor de vitaliteit.

Sport biedt een enorme meerwaarde voor o.a. de sociale cohesie, de gezondheid en participatie van onze inwoners. In de sporthal van Hercules komen wekelijks zo'n 400 mensen sporten, waarvan sommigen meerdere keren. Daarnaast hebben hier ca. 300 kinderen wekelijks gymonderwijs. Diverse competities trekken daarnaast ook nog ruim 1300 mensen per jaar.

Daarnaast is de sporthal de ontmoetingsplek voor een aantal grote evenementen zoals, carnaval, Nieuwjaarsfeest en een vlooienmarkt.

De exploitant heeft bovengenoemde problematiek meermaals aangegeven bij diverse portefeuillehouders, in een commissievergadering en in een mail in april jl. en in een persoonlijk gesprek met ons. Verder hebben wij begrepen dat de exploitanten een brief hieromtrent willen sturen/hebben gestuurd aan het college.

Daarom ontvangen wij graag een antwoord van het college op de volgende vragen.

1a. Is het college het met ons eens dat voor behoud van de leefbaarheid van de kernen Diessen, Baarschot en Haghorst het sporthalgedeelte van Hercules een onmisbare rol speelt? Zo niet waarom niet?

1b. Deelt het college onze mening dat door het grote aantal gebruikers van de sporthal en het bewegingsonderwijs van de basisschool de sporthal een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van onze inwoners, de cohesie en participatie, en dat dit behouden dient te worden?

2. Deelt het college de opvatting van het adviesbureau SemadAdvies dat het sporthalgedeelte van Sport- & partycentrum Hercules een sociaal maatschappelijke functie vervult en dat daarom voor dat deel een exploitatiebijdrage gebruikelijk en op zijn plaats is? Zo niet waarom niet?

3a. Is het zo dat, doordat het accommodatiebeleid nog niet is opgesteld de onzekerheid voor de exploitanten van Sport-& Partycentrum Hercules voort duurt?

3b. Als inderdaad het nog niet gereed zijn van het accommodatiebeleid goede afspraken omtrent de exploitatie in de weg staan hoe lost het college dit dan op gelet op de vervaldatum van het contract en de opzegtermijn?

4a. Hoe verhoudt het nog niet gereed zijn van het accommodatiebeleid zich tot de vast te stellen afspraken en voorwaarden omtrent de exploitatiebijdrage voor een eventuele nieuwe toekomstige sporthal in Hilvarenbeek en andere gymzalen/sportaccommodaties binnen onze gemeente?

5. Wanneer kunnen wij als gemeenteraad een voorstel verwachten voor het accommodatiebeleid waarin wordt aangegeven per accommodatie waarom en hoeveel subsidie en/of exploitatiebijdrage er vertrekt gaat worden?

Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie (met name het antwoord op vraag 3 a/b) gelet op de urgentie van deze kwestie.

Hoogachtend,

Namens de fractie Gemeenschapslijst