Brief van de Gemeenschapslijst aan het College

op woensdag, 07 oktober 2015. Posted in Politiek

Inzake jeugdzorg en bijdragen WMO

Brief van de Gemeenschapslijst aan het College

Hilvarenbeek, 6 oktober 2015.

Betreft: schriftelijke vragen fractie Gemeenschapslijst inzake de privacy en wachtlijsten bij de Jeugdzorg en eigen bijdragen WMO via CAK , conform artikel 44 van het Reglement van Orde.

Geacht College,

De Landelijke huisartsenvereniging heeft een peiling gehouden onder een groot aantal huisartsen over hun ervaringen met de jeugdzorg tot nu toe.

Hieruit komen een aantal zorgelijke punten naar voren.

De huisartsen geven aan dat zij ervaren dat er voor de jeugd-GGZ (lange) wachtlijsten zijn. Tevens blijkt dat zij zich ernstig zorgen maken over de privacy van deze kwetsbare groep. Huisartsen houden zich aan de strikte KNMG-regels maar constateren dat gemeenteambtenaren, zorgteams en zorgverleners gevoelige informatie op veel bredere schaal bespreken, delen en opslaan.

Als laatste niet onbelangrijke punt geven zij aan dat door opgedane ervaringen met wijkteams e.d. er weinig vertrouwen is bij de huisartsen als het gaat om het nakomen van afspraken, en het terugkoppelen van informatie.

De uitkomsten van deze peiling baart de Gemeenschapslijst zorgen. Wij hechten zeer aan privacy en snel goede zorg op maat bieden aan onze inwoners.

Graag horen wij dan ook van het college of dit ook binnen onze gemeente speelt.

Wij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen.

1. Is het college op de hoogte van deze landelijke peiling?

2. Heeft het college ook signalen van huisartsen, inwoners of anderszins dat er wachttijden zijn bij de jeugd-GGZ en zo ja hoe lang zijn die dan en wat wordt er gedaan om die in te lopen?

3. Hoe verhoudt zich de zorg van de huisartsen over de privacy en het delen en opslaan van informatie zich tot bv de casusbesprekingen binnen het Samenzorgteam en in alle andere verbanden?

4. Wat kan het college vertellen over de samenwerking tussen de Hilvarenbeekse huisartsen en de gemeente (Samenzorgteam, dorpsondersteuners etc.)?

 

Het tweede onderwerp waarover wij graag nadere informatie van het college ontvangen is de berichtgeving van het CAK dat mensen waarschuwt voor hoge facturen die zij ontvangen in het kader van de eigen bijdragen WMO. Dit zou gelegen zijn in het feit dat er een 'mismatch' is tussen de gegevens die de zorgaanbieders en de gemeentes aanleveren. Hierdoor ontvangen mensen nu een factuur van de eigen bijdragen die ze vanaf 1 januari 2015 verschuldigd zijn. Dat kan om forse bedragen van wel honderden tot zelfs duizenden euro's gaan, omdat het zo lang heeft geduurd. Daarnaast blijkt dat er cliënten zijn die nog helemaal niet in beeld zijn van het CAK.

Tevens hebben wij signalen ontvangen van inwoners die zeggen dat het hen niet duidelijk is of zij een eigen bijdrage hebben en zo ja hoe hoog deze is.

Daarom hebben wij de volgende vragen.

5a. Hebben wij ook inwoners binnen onze gemeente die nu pas een factuur ontvangen of recent ontvangen hebben over hun eigen bijdragen vanaf 1 januari? Zo ja om hoeveel mensen gaat dat?

5b. Zijn er bij ons ook inwoners die een eigen bijdrage moeten betalen voor een WMO-voorziening maar die nog niet bekend zijn bij het CAK?

6. Als deze problematiek ook inwoners van onze gemeente treft en zij geven aan hierdoor financieel in de problemen te komen wat biedt het college dan aan als oplossing?

7. Volgt de gemeente het advies van het CAK op om inwoners bij de intake duidelijk voor te lichten over de kosten van de WMO-dienst en bevestigt zij dit ook schriftelijk?

Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie gelet op de urgentie van deze kwesties.

Hoogachtend,

Namens de fractie Gemeenschapslijst

Silvia Bloemsma-Damen