Contracten lokale inkoop jeugdzorg en Wmo-zorg ondertekend

op maandag, 20 oktober 2014. Posted in Gemeente

Samen sterk in het sociale domein

Wethouders_Dongen_Goirle_Hilvarenbeek_en_Oisterwijk_ondertekenen_raamovereenkomsten

De gemeenten Goirle, Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben het aanbestedingsproces voor de inkoop van lokale jeugd- en Wmo-ondersteuning met succes afgerond. Op donderdag 16 oktober tekenden de gemeenten en de gecontracteerde zorgaanbieders de raamovereenkomsten.

Zestien aanbieders zijn gecontracteerd. Zij gaan in opdracht van de gemeenten na 1 januari 2015 professionele zorg en ondersteuning leveren aan nieuwe klanten. Voor huidige cliënten geldt het zogenoemde overgangsrecht; zolang hun indicatie geldt, maar uiterlijk tot en met 31 december 2015, houden zij de zorg van de aanbieder die ze nu hebben.

Innovatieve aanpak

De gemeenten en zorgaanbieders gaan werken met een nieuwe, innovatieve aanpak waarbij de gemeenten sturen op resultaat in plaats van op geleverde uren. Dit betekent dat voor iedere ondersteuningsvraag een passende invulling nodig is, toegespitst op de specifieke situatie van de cliënt. Zo wordt maatwerk geborgd en een doelmatige en efficiënte inzet van middelen gestimuleerd.

De volgende zorgaanbieders zijn gecontracteerd:

Amarant Groep, Amo, ASVZ, Atlantis Zorg, Impegno, Jan Arends, Junior Care, Kompaan en de Bocht, Motorcycle support, Prins Heerlijk, Prisma, Respect, Siza, Thebe, Volckaert, Zintri Zorggroep.

----------------------------------------------------------------------------------

Een toelichting op het aanbestedingsproces vindt u in onderstaande bijlage. 

Foto (Nico de Beer): De vier wethouders ondertekenden op donderdag 16 oktober jongstleden de raamovereenkomsten voor de lokale inkoop van jeugdzorg en Wmo-zorg. Van links naar rechts: Piet Panis (Dongen), Bernd Roks (Hilvarenbeek), Peter Smit (Oisterwijk) en Sjaak Sperber (Goirle).

 

Bijlage: samenvatting aanbestedingsproces inkoop lokale jeugd/Wmo-zorg per 1 januari 2015

Gezamenlijke inkoop

De gemeenten Goirle, Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk (verder: gemeenten) kopen gezamenlijk zorg en ondersteuning in op het terrein van jeugd, Wmo en participatie. Het gaat nadrukkelijk om zorg voor nieuwe klanten; inwoners die nu al professionele zorg of ondersteuning krijgen, behouden die van hun huidige zorgaanbieder zolang hun indicatie geldig is, maar uiterlijk tot 31 december 2015. De (wettelijk verplichte) regionale inkoop van hulp en ondersteuning voor bestaande en nieuwe klanten in het kader van de Jeugdwet, wordt uitgevoerd door de regionale inkooporganisatie Tilburg en maakt geen onderdeel uit van deze contracteringsprocedure. Dit betekent dat voor Jeugd alleen extramurale begeleiding (begeleiding buiten een instelling) onderdeel uitmaakt van deze contracteringsprocedure.

Inkopen op resultaat

De gemeenten kopen per 1 januari 2015 zorg in op resultaat. In het huidige stelsel vindt sturing voornamelijk plaats op basis van productie (aantal uren of trajecten) binnen de bandbreedte van de gestelde indicatie. De gemeenten staan in het nieuwe stelsel een aanpak voor waarbij niet het aantal geleverde uren het uitgangspunt is van de omvang van de hulp en ondersteuning, maar het te bereiken resultaat. Dit betekent dat voor iedere ondersteuningsvraag een passende invulling nodig is, toegespitst op de specifieke situatie van de klant. De omvang van de ondersteuning is afhankelijk van de situatie en kan per klant verschillen. Zo wordt maatwerk geborgd en een doelmatige en efficiënte inzet van middelen gestimuleerd. Een bijkomend voordeel zien de gemeenten in de vrijheid die de zorgaanbieders hebben om naar eigen inzicht te doen wat nodig is; dit kan het werk van de betrokken zorgprofessionals autonomer en interessanter maken.

Inschrijven op acht percelen

 1.       Resultaatgebied Sociaal netwerk (klanten 18- en 18+)          
 2.       Resultaatgebied Huisvesting (klanten 18+)               
 3.       Resultaatgebied Financiële situatie (klanten 18+)                 
 4.       Resultaatgebied Thuissituatie (zonder kinderen) (klanten 18+)
 5.       Resultaatgebied Opvoed- en opgroeisituatie vanuit perspectief kind en resultaatgebied opvoed- en opgroeisituatie vanuit perspectief ouder (klanten 18- en 18+)                      
 6.       Resultaatgebied Mantelzorgondersteuning (klanten 18+)
 7.       Resultaatgebied Daginvulling (klanten 18- en 18+)   
 8.       Kortdurend verblijf (klanten 18+)

Aantal inschrijvingen en aantal gecontracteerde aanbieders

 • 34 Zorgaanbieders hebben zich ingeschreven. Het was aanbieders toegestaan zich op meerdere percelen in te schrijven.
 • 16 verschillende aanbieders zijn gecontracteerd.

Het beoordelingsproces
De beoordeling van de inschrijvers die zich hebben aangemeld vindt plaats aan de hand van hun schriftelijke inschrijvingen. De stappen in het beoordelingsproces zijn als volgt:

 1. Formele toetsing: vaststellen volledigheid en geldigheid van de inschrijvingen;
 2. Formele toetsing: beoordelen uitsluitingsgronden en minimumeisen;
 3. Formele toetsing: beoordelen voldoen eisen en voorwaarden van de raamovereenkomst(inclusief annexen);
 4. Beoordeling op gunningcriteria;
 •                     Prijs (20 punten)
 •                     Kwaliteit (80 punten)
  •    Praktisch uitvoering: hoe gaat een aanbieder zijn rol als zorgverlener uitvoeren, ook in samenwerking met anderen, zoals mantelzorgers, vrijwilligers en andere instellingen? ( 30 punten)
  •    Doorontwikkeling en innovatie: hoe gaat de aanbieder uitvoering geven aan doorontwikkeling van en innovatie op de aangeboden dienstverlening? Hoe gaat ze doorontwikkeling en innovatie stimuleren? In hoeverre doet de aanbieder een integraal en samenhangend aanbod aan klanten en burgers; sluit ze aan op de lokale sociale infrastructuur; werkt ze gebiedsgericht, bevordert ze samenwerking tussen zorgaanbieders en sluit ze aan bij diensten die vanaf 1 januari 2015 zijn ondergebracht bij de zorgverzekeraars zoals persoonlijke verzorging. (30 punten)
  •    Administratie: praktische uitvoering van administratie, facturatie en managementinformatie (10 punten)
  •    Communicatie: communicatie met en bereikbaarheid voor klanten, andere zorgaanbieders binnen hetzelfde perceel en de gemeenten. Onder meer: hoe gaat de aanbieder om met vragen en klachten? Kennis delen met voorzieningenpartners, zoals vrijwilligers (10 punten)
 1. Rangorde en (voorlopige) gunning.