Groep Bloemsma: schriftelijke vragen aan het College

op maandag, 26 november 2018. Posted in Politiek

Betreft het parkeerverbod in de Wouwerstraat

Groep Bloemsma: schriftelijke vragen aan het College
Diessen, 22 november 2018.

Betreft: schriftelijke vragen fractie Groep Bloemsma inzake het ingevoerde parkeerverbod in de Wouwerstraat, conform artikel 44 van het Reglement van Orde.

Geacht College,

Op 16 juli 2015 is door de gemeenteraad het parkeerbeleidsplan 2015-2020 vastgesteld. Daarin stond opgenomen dat de parkeerproblematiek in de Wouwerstraat (tussen de Vrijthof en Plein 40-45) moest worden opgelost. Als oplossing is ervoor gekozen een tweezijdig parkeerverbod in te stellen dat is ingegaan op 19 maart 2018.

Diverse malen zijn er gesprekken gevoerd met bewoners van de Wouwerstraat. Uit die gesprekken kwam naar voren dat zij zich ernstig zorgen maakten over een toename van de snelheid waarmee het gemotoriseerd verkeer door de straat rijdt (na instelling van het parkeerverbod). Daarnaast waren er zorgen over het parkeren.

De gemeente zou beide zaken monitoren en op voorhand een aantal extra parkeerplaatsen aanleggen. Daarnaast zou voor aanvang van het parkeerverbod de snelheid worden gemeten en nogmaals na instelling van het parkeerverbod.

Dat brengt ons bij de volgende vragen.

1. Wat waren de uitkomsten van de snelheidsmetingen voor instelling van het parkeerverbod?

2. Wat waren de uitkomsten van de snelheidsmetingen na instelling van het parkeerverbod?

De uitkomsten van deze metingen zou de gemeente bespreken met de bewoners en indien nodig zouden er aanvullende maatregelen worden genomen.

3. Heeft de gemeente de uitkomsten van de beide metingen inmiddels besproken met de bewoners en leiden de uitkomsten van die metingen tot het nemen van aanvullende maatregelen?

4. Waren de bewoners gerustgesteld door de uitkomsten van de metingen en het gesprek? Indien zij niet gerustgesteld zijn of nog zorgen of wensen hebben waarover gaan die dan?

5. Als uit het antwoord op vraag 4 blijkt dat er bij bewoners nog zorgen/wensen zijn wat gaat het college daar in de oplossingensfeer aan doen?

Er zijn alvorens het parkeerverbod werd ingesteld een aantal extra parkeerplaatsen gecreëerd .

6. Blijken er zich nu in de praktijk voor de bewoners problemen voor te doen m.b.t. het parkeren volgens het college? Wordt deze mening gedeeld door de bewoners?

7. Indien er zich problemen voordoen m.b.t. parkeren (als gevolg van het parkeerverbod) welke oplossingen staat het college dan voor?


Wij zien met belangstelling de gevraagde informatie tegemoet en danken u voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,


Silvia Bloemsma-Damen Groep Bloemsma