Groep Bloemsma stelt vragen over zwartboek Jeugdbescherming Brabant

op dinsdag, 25 september 2018. Posted in Politiek

Groep Bloemsma stelt vragen over zwartboek Jeugdbescherming Brabant

De fractie Groep Bloemsma heeft aan het college van B&W van Hilvarenbeek schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het zwartboek over Jeugdbescherming Brabant.
De inhoud van dit zwartboek heeft ons zeer verontrust en we maken ons zorgen over de Beekse ouders en kinderen die zijn aangewezen op JBB.

Hierbij een link naar het zwartboek via de site van een andere Brabantse gemeente waar het wel was terug te vinden. https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/documenten/ingekomen-stukken/6f503500-7f7a-412e-8802-9700f9d41944

En een link naar de in juni reeds door onze gemeente ontvangen brief van de opsteller van het zwartboek waarin dit werd aangekondigd. https://hilvarenbeek.notubiz.nl/document/6618866/1/45%20-%20problematiek%20inzake%20Jeugdzorg%20-%20dhr%20Ten%20Hove%20-%2019-06%20B

Met vriendelijke groet,

Silvia Bloemsma

 

Aan het College van B&W van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK


Diessen, 23 september 2018.

Betreft: schriftelijke vragen fractie Groep Bloemsma betreffende de schrijnende inhoud van de publicatie m.b.t. het zwartboek over Jeugdbescherming Brabant (voormalige Bureau Jeugdzorg), conform artikel 44 van het Reglement van Orde.


Geacht College,

Veilig opgroeien van onze jeugdige inwoners is voor Groep Bloemsma van groot belang. De kinderen in onze gemeente moeten kunnen opgroeien tot gelukkige en zo zelfstandig mogelijke volwassenen. Soms hebben ze daarbij zorg, hulp en ondersteuning nodig.

Die zorg, hulp en ondersteuning moet adequaat en bereikbaar zijn. M.a.w. de juiste zorg en ondersteuning zo snel mogelijk. Elke extra dag op een wachtlijst of de niet juiste hulp verergert de situatie. Daarvoor zijn wij als gemeente verantwoordelijk.

Jeugdbescherming Brabant is de nieuwe naam van het voormalige Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, welke al eerder onder toezicht stond vanwege het niet op orde hebben van hun organisatie en bedrijfsvoering. Begin september hebben alle gemeenten het “zwartboek JBB” ontvangen. Daarnaast worden er onderzoeken uitgevoerd door de ombudsman en de kinderombudsman naar aanleiding van de grote hoeveelheid klachten over het functioneren van Jeugdbescherming Brabant.

In dit zwartboek wordt geschetst dat er grote druk is op de jeugdzorgwerkers van JBB en zij ervaren een onduidelijke scheidslijn tussen zorginhoudelijke- en bedrijfseconomische belangen. De hulpverlening wordt in meerdere dossiers niet opgestart en telkens uitgesteld of er worden extra voorwaarden gesteld. Daarnaast valt in het rapport te lezen dat de beschikking van de rechter niet wordt uitgevoerd maar men een eigen visie volgt. Jeugdbescherming Brabant negeert de raad van de kinderbescherming en doet niet aan waarheidsvinding.

In BN De Stem hebben we kunnen lezen dat 9 West Brabantse gemeenten een gesprek willen met de Jeugdbescherming Brabant naar aanleiding van dit zwartboek.

Jeugdbescherming Brabant is een machtige instantie waarvan de ouders en hun kinderen, ook onze ouders en kinderen in Hilvarenbeek afhankelijk zijn.
JBB wordt gefinancierd middels subsidies, 40 miljoen euro en hoeft geen aanbestedingsprocedure te doorlopen. Voor al die ouders en kinderen die afhankelijk zijn van Jeugdbescherming Brabant en waarvoor wij als gemeente verantwoordelijk zijn, heeft Groep Bloemsma de volgende vragen voor het college.

1. Wat heeft het Beekse college i.c. de wethouder gedaan n.a.v. het zwartboek? Bent u indien het antwoord nee is alsnog van plan hier actie op te ondernemen en zo ja hoe?

2a. Zijn binnen onze gemeente ook klachten (zo ja hoeveel) over Jeugdbescherming Brabant bekend of bent u bereid daar onderzoek naar te doen? 2b. U als college/ph bent verantwoordelijk voor de misstanden bij JBB. Hoe gaat u dit oplossen en binnen welke termijn?

3. Staan er in Hilvarenbeek ook gezinnen/jeugdigen op de wachtlijst. Zo ja hoeveel en daarbij graag aangeven hoe lang?

4. Hoe lang is de gemiddelde (wacht)tijd tot zorg wordt opgestart?

5. Wordt er hulp die nodig is om het kind de juiste zorg te geven uitgesteld omwille van personeelstekort of geld? Zo ja, welke acties onderneemt u dan?

6. Herkent u dat de JBB beslissingen neemt zonder deze te toetsten aan de rechtelijke Uitspraak?

7a. U hebt ervoor gekozen deze instelling te subsidiëren i.p.v. een aanbesteding te houden. Waarom heeft u die keuze gemaakt? 7b. Wanneer is de laatste subsidieverstrekking geweest en wat bedroeg deze en voor welke termijn is dit bedrag verstrekt?

8. Werkt gemeente Hilvarenbeek nog met andere instellingen dan JBB voor soortgelijke taken? Zo ja met wie en zijn daarover klachten (hoeveel)?

Wij zien met belangstelling de beantwoording van de vragen tegemoet evenals aanvullende relevante informatie en danken u voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,


Silvia Bloemsma-Damen

Groep Bloemsma