Vragen over de impact van de aanpassingen aan de A58 en de N395

op dinsdag, 05 februari 2019. Posted in Politiek

Schriftelijke vragen fractie LEV

Vragen over de impact van de aanpassingen aan de A58 en de N395
Betreft: Schriftelijke vragen fractie LEV betreffende de impact van de verbreding van de A58 en de reconstructie van de N395, conform artikel 44 van het reglement van orde.
 
Geacht college,
 
We staan aan de vooravond van een aantal ingrijpende infrastructurele projecten met een enorme impact voor onze gemeente in zijn geheel en voor die van de kernen Diessen en Baarschot in het bijzonder.De A58 zal worden verbreed, op zich natuurlijk een broodnodige en prima ontwikkeling. De dagelijkse files zijn ons allen bekend. Het biedt daarnaast mogelijkheden om de snelweg slim en duurzaam in te richten, evenals het aanpalende gebied. De N395 zal worden gereconstrueerd wat eveneens mogelijkheden biedt om aandacht te besteden aan extra veiligheid.
 
Wat gaan beide projecten betekenen voor de nu al vaak druk bezette N269 en N395. De laatste dwars door de kom van Diessen richting Eindhoven/Tilburg en door de kom van Baarschot van en naar de Kempen. Maar ook voor omwonenden van de N269 en voor inwoners uit Esbeek.
 
De verbreding van de A58 zal naar alle waarschijnlijkheid voor onze gemeente een enorme overlast met zich meebrengen. Immers verkeer zal worden omgeleid en Rijkswaterstaat zal automobilisten gaan verwijzen naar omleidingroutes. Maar de kans is groot dat automobilisten met kennis van de regio voor een route door de dorpen langs de snelweg kiezen. En in dat geval zijn Hilvarenbeek en zeker Diessen en Baarschot kernen die daarmee geconfronteerd zullen worden.
 
N395
De reconstructie van de N395 staat gepland met een start in 2019 (najaar) en zou gereed moeten zijn eind 2020.
 
A58
De start van de realisatie van dit project staat gepland voor 2020.
 
Tegenslag bij de uitvoering van de werken aan de N395 betekent in het slechtste geval ook nog een samenloop met de werkzaamheden aan de A58. Wat betekent dat voor de bereikbaarheid van onze inwoners en voor het reizen van onze inwoners al dan niet met openbaar vervoer.
 
Dat brengt ons bij de volgende vragen:
1a. Heeft het college al in beeld/ is zij geïnformeerd over de werkzaamheden aan de A58 en de N395 i.r.t. omleidingen en afsluitingen?
1b. Indien u weet welke omleidingen en afsluitingen wanneer en waar in beeld zijn, bent u dan bereid deze informatie z.s.m. met ons en onze inwoners te delen? Graag door dit enerzijds in de beantwoording op deze vragen te doen en anderzijds breder hierover te communiceren.1c. Indien het college hiervan nog geen beeld heeft, bent u dan bereid hier z.s.m. actie op te ondernemen en ons en de inwoners van de uitkomsten op de hoogte te stellen?
2. Wat heeft het college tot heden ondernomen of gaat zij ondernemen om er zorg voor te dragen dat de overlast tot een minimum beperkt wordt?
3a. Is er van de gemeente medewerking nodig inzake de uitvoering van 1 of beide projecten als het gaat om omleidingen/afsluitingen?
3b. Zo ja heeft de gemeente hier al toestemming voor verleend? Zo niet is de gemeente van plan daar toestemming voor te verlenen en zo ja onder welke voorwaarden?
4a. Is het college het met LEV eens dat de werken aan de A58 en de N395 tot zo min mogelijk overlast moet leiden voor onze inwoners en dat het eindresultaat tot verbetering moet leiden van de leefomgeving van onze inwoners?
4b. Indien het antwoord op vraag 4a bevestigend is hoe en op welke onderdelen zet het college zich in om daar zorg voor te dragen (geluid, fijnstof, doorstroming/bereikbaarheid etc.)?
5. Heeft de gemeente zelf in de eerder genoemde periodes ook nog werkzaamheden gepland staan die van invloed hierop zijn en in hoeverre is daarin vooruitgedacht?Wij zien de beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet evenals eventuele aanvullende van belang en bekend zijnde informatie.
 
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van LEVSilvia Bloemsma