‘Zorg voor een goede opvang voor vluchtelingen’

op zaterdag, 28 mei 2016. Posted in Gemeente

Gemeenteraad maakt wensen en bedenkingen kenbaar op regionaal Plan van Aanpak verhoogde asielinstroom

‘Zorg voor een goede opvang voor vluchtelingen’
De colleges van zeven gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben woensdag 25 mei het definitieve Plan van Aanpak verhoogde asielinstroom aangeboden aan de commissaris van de Koning. De gemeente Hilvarenbeek levert in dit plan een bijdrage aan de regio door de locatie Hilverhoeve aan te bieden voor de opvang van 600 vluchtelingen. De gemeenteraad van Hilvarenbeek maakte hierover afgelopen maandag zijn wensen en bedenkingen kenbaar aan
het college.
 
Kwaliteit opvang is belangrijk
De gemeenteraad is unaniem van mening dat ook Hilvarenbeek een bijdrage moet leveren aan het vraagstuk van de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. Statushouders zijn
vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat Hilvarenbeek kwalitatief goede opvang biedt. Wat goede opvang is en hoe je die het beste kunt
uitvoeren, daarover gelden verschillende opvattingen.
 
Meer dan 600 vluchtelingen?
Het Plan van Aanpak biedt de gemeente Tilburg de mogelijkheid om de locatie Hilverhoeve te betrekken in een onderzoek naar mogelijk locaties voor de opvang van vluchtelingen in Tilburg. De gemeenteraad heeft uitvoerig over die mogelijkheid gesproken. Die mogelijkheid kan ertoe leiden dat Tilburg Hilvarenbeek verzoekt om meer dan 600 vluchtelingen op te vangen op Hilverhoeve. Voor het college daarover een besluit neemt, zal het eerst met de gemeenteraad en de omwonenden van gedachten wisselen. Dat heeft het college de gemeenteraad toegezegd.
 
Integratie: een belangrijke opgave
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat de opgevangen vluchtelingen mogelijkheden tot integratie krijgen en de dag zinvol kunnen besteden. Daarom heeft de gemeenteraad gevraagd om goede activiteiten en programma’s voor de vluchtelingen. Daarbij zouden vrijwilligers een belangrijke rol kunnen spelen.
 
Huisvesting van statushouders
Het college heeft de gemeenteraad toegezegd met een notitie te komen. Daarin zal staan hoe Hilvarenbeek de komende jaren de huisvesting en integratie van statushouders in de gemeente gaat
verzorgen. Het is duidelijk dat we meer mensen zullen moeten huisvesten, waardoor druk op de woningmarkt kan ontstaan.
 
Volledig verslag vergadering gemeenteraad.
Het volledige verslag met een weergave van alle wensen en bedenkingen die de gemeenteraad heeft geuit vindt u op: www.hilvarenbeek.nl/opvangvluchtelingen. Daar vindt u ook het regionale Plan van Aanpak, een lijst met veel gestelde vragen en de antwoorden daarop en de verslagen van de gesprekken die de gemeente voerde met omwonenden en inwoners.
 
Wat staat er eigenlijk in het Plan van Aanpak?
De Provincie heeft de gemeenten in Noord-Brabant de opdracht gegeven om per regio een plan te maken voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders. Gemeenten in onze
regio Hart van Brabant (Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) worden geacht ongeveer 2.100 vluchtelingen op te vangen. De gemeente Hilvarenbeek wil haar
verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan deze regionale opgave. Daarom heeft de gemeente Hilvarenbeek aangegeven mee te willen werken aan de opvang van 600 vluchtelingen voor een periode van 5 tot 10 jaar op de locatie landgoed Hilverhoeve aan de Ambrosiusweg. Door te kiezen voor een locatie met 600 opvangplaatsen, ontstaat de mogelijkheid om zoveel mogelijk
voorzieningen op de locatie zelf te realiseren. Hierdoor belasten we wijken niet extra. Insteek is dat de opvang in het derde kwartaal van 2017 gereed is.
 
Hoe verder?
Gemeenten hebben locaties aangedragen die zij geschikt vinden voor de opvang van vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat verantwoordelijk is voor de opvang, moet nu afspraken gaan maken met zowel de eigenaar van de locatie als met de gemeente. COA sluit met de gemeente een bestuursovereenkomst. Hierin staan onder meer afspraken over de locatie, het aantal
op te vangen vluchtelingen, gezondheidszorg en onderwijs. We benutten het komende jaar om samen met direct omwonenden een plan te maken voor het waarborgen van de leefbaarheid in de
directe omgeving. Ook betrekken wij inwoners bij het opstellen van een plan voor participatie en integratie.
 
Op de hoogte blijven?
Meer informatie leest u op www.hilvarenbeek.nl/opvangvluchtelingen. Op www.hilvarenbeek.nl/nieuwsbrieven kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief ‘opvang vluchtelingen’. U ontvangt de informatie dan in uw mailbox.